Vasanejdens ADHD-förening rf

Symptom på AD/HD:

Det väsentliga är hur länge symptomen varat och deras intensitet. Symptomen måste ha börjat före 7 års ålder och de måste försvåra personens liv på många olika områden. Symptomen fortskrider alltså genom hela livet och de påverkar konkret livets olika skeden. För många ADHD-människor blir symptomen något lindrigare ju äldre man blir. För vissa ADHD-människor är symptomen så lindriga, att man lyckas leva med dom utan diagnos och med den medföljande vård- och stödmetoderna.

Alla ADHD-människor har inte alla symptom. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte finns någon ”ADHD-personlighet” utan endast en gemensam grupp symptom och särdrag. Varje ADHD-människa är sin egen personlighet.

En del ADHD-människor lider inte alls av hyperaktivitet. Då lämnar man bort bokstaven H och pratar om ADD. De är underaktiva eller inattentiva. Inattentiva ADD-människors problem består av svängigt humör, att komma igång samt problem med självkänslan.

Barn med ADHD har främst problem med överaktivitet och impulsivitet. Ett barn med uppmärksamhets-svårigheter kan också vara passivt och sjunka i egna tankar, då kan störningen vara svår att upptäcka.

Till ADHD hör en del associationssymptom, såsom svårigheter med visualisering, språksvårigheter, produktiva psykosociala problem, över- eller underkänslighet av sinnesintryck samt svårigheter med att förstå och skapa ordlös kommunikation. För ADHD-barn kan uppgifter som kräver balans och god motorik vålla problem, såsom cykling, gymnastik och skrinning. Påklädning är svårt och orsakar vredesutbrott.

Som vuxen består de centrala problemen oftast av styrning av aktivitet, lynnigt känsloliv samt problem med den sociala samvaron. ADHD-människans liv kan lätt präglas av underprestering då återkommande misslyckanden tär på självkänslan.